تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :

10 بهمن 1399

زمان اعلام نتايج داوري مقالات :

30 بهمن 1399

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات :

01 اسفند 1399

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات :

30 بهمن 1399

تاريخ برگزاري همايش :

14 اسفند 1399