دکتر یحیی جمور

دکتر یحیی جمور

دانشگاه شهید بهشتی

دیگر سخنرانان

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علیرضا قراگوزلو

دکتر علیرضا قراگوزلو

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

ریاست سازمان نقشه برداری کشور

دکتر منوچهر فرج زاده

دکتر منوچهر فرج زاده

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یوسفعلی زیاری

دکتر یوسفعلی زیاری

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر مهدی مدیری

دکتر مهدی مدیری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ریاست انجمن مخاطره شناسی ایران

دکتر حمید دوست محمدیان

دکتر حمید دوست محمدیان

دانشگاه FHM آلمان

Dr. Daniel Dias

Dr. Daniel Dias

Professor of Joseph Fourier University of Grenoble