دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دیگر سخنرانان

دکتر علیرضا قراگوزلو

دکتر علیرضا قراگوزلو

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

ریاست سازمان نقشه برداری کشور

دکتر منوچهر فرج زاده

دکتر منوچهر فرج زاده

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یوسفعلی زیاری

دکتر یوسفعلی زیاری

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر مهدی مدیری

دکتر مهدی مدیری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ریاست انجمن مخاطره شناسی ایران

دکتر یحیی جمور

دکتر یحیی جمور

دانشگاه شهید بهشتی